top of page


Teige Gruppen redegjørelse etter
åpenhetsloven


Teige Gruppen har eierskap og aktivitet innen flere næringssegmenter som fiskeri, shipping, agenturer, eiendom og helse. Teige Gruppen driver næringsutvikling og formuesforvalting gjennom å investere kapital, kunnskap og erfaring innenfor en rekke strategiske forretningsområder. Teige Gruppen er familieeid og betegner en gruppe selskaper som i hovedsak er organisert i to deler - sjø og land; Sansibar AS (rederivirksomhet) og Kaston AS (handels- og eiendomsvirksomhetene samt helseforetaket Medi3. Denne redegjørelsen tar for seg Teige Gruppen (Kaston AS og Sansibar AS) og tilhørende datterselskap.

 
Teige Gruppen tar sitt samfunnssvar på alvor og jobber aktivt med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, men også ut mot våre leverandører og forretningsforbindelser. Teige Gruppen sin målsetning er at alle mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av. 

 

Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Teige Gruppens virksomhet, og vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Vi støtter og respekterer prinsippene fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak. Dette er forankret i våre interne policyer.  Teige Gruppen redegjør årlig for likestilling- og ikke diskriminering som en del av vår aktivitetsplikt for å fremme trygge og gode arbeidsforhold. Teige Gruppen har avvikssystem som er tilgjengelig for alle våre ansatte med tilhørende prosedyrer som de oppfordres til å bruke.  

 

Teige Gruppen anerkjenner sitt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med vårt tjenestetilbud. Teige Gruppen kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø. Ved arbeidet med aktsomhetsvurderingene ser vi til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD, og eventuelt andre objektive kilder. Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av kjemikalier, maling, forbruksmateriell og utstyr. For å minimere eventuelt negativ belastning gjennomfører Teige Gruppen årlig evaluering av leverandør. Teige Gruppen følger for øvrig tett opp leverandører og forretningsforbindelser, og stiller krav til dokumentasjon på felles forpliktelse til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold 

 

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En mangfoldig sammensetning av kompetente, engasjerte og fornøyde medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor.  

 

Der vi er usikre på hvilken påvirkning leverandører og forretningsforbindelser påvirker omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom mottatt dokumentasjon ikke tilfredsstillerivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Teige Gruppen. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått. Hvilke tiltak som er egnede må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen, om risikoen ligger hos en leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden, og hvilke tiltak som må antas å kunne ha virkning. 

bottom of page